Regulamin

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DREAMKO.PL działającym pod adresem: www.dreamko.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Sprzedawcy – rozumie się przez to UNIQUE Bartosz Kramarczyk ul.Bronowicka 77/70 Kraków, NIP 6772145581
  2. Kliencie - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną lub firmę.
  3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy DREAMKO.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dreamko.pl.
  4. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie
  5. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
  6. Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
  7. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
  8. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie DREAMKO.PL są  nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 5. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Warunki realizacji Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:
  • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  • dodania ich do koszyka,
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  • zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
  • podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
  • kliknięcia przycisku "kupuję".
 3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
  1. karty płatnicze:

   - Visa
   - Visa Electron
   - MasterCard
   - MasterCard Electronic
   - Maestro
  2. przelewem i przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu PayPal
  3. przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. 92 1240 4432 1111 0010 7078 2706
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT. 
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

Dostawa zamówionego Towaru

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zamówienia opłacone  wysyłamy w ciągu 72 godzin (w dni robocze). Orientacyjny termin dostawy wynosi 4 do 6 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.


Zwrot zakupionego Towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od wydania rzeczy.
 2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:

UNIQUE
ul.Chabrowa 18
32-020 Wieliczka 


Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.
 3. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych
 4. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

 

UNIQUE
ul.Chabrowa 18
32-020 Wieliczka 


Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.


Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 listopada 2014 r.

 

Dostępne płatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl